ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

پیکره سفالین زن- هزاره ششم پ م – محل کشف نامعلوم- موزه آبگینه

Statue of a woman - 6th millenium BC- Abgineh museum of Tehran

Next >>
اطلس تاريخ ايران
Photo: Hamid Sedghinezhad