ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

ریتون سفالی- گیلان – هزاره اول پیش از میلاد – موزه آذربایجان

Pottery rhytone - 1st millenium Bc- National museum of Tabriz

Next >>
اطلس تاريخ ايران
Photo: Hamid Sedghinezhad