ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

خمره سفالین برای ذخیره غلات با نقش افزوده –دست ساز با نقش انسان در شکارگاه –نهاوند –هزاره سوم پ م – موزه آبگینه

Pottery with additional shapes of humans in hunting- Gian teppe Nihavand- Abgineh museum of Tehran

Next >>
اطلس تاريخ ايران
Photo: Hamid Sedghinezhad