ایران در پیش از تاریخ
هولیلان

 

 

 

سنگ مادر-هولیلان - موزه ملی ایران

 

 

 

 

تصویر: اطلس تاریخ ایران