ايران در پيش از تاريخ

هرسين

 

 

 

هرس?ن - سنگ مادر - موزه مل? ايران

 

 

 

 

تصویر: اطلس تاریخ ایران