ايران در پيش از تاريخ
غار دو اشكفت

 

 

 

سنگ مادر- غار دو اشكفت بيستون- موزه ملي ايران

 

 

 

 

تصویر: اطلس تاریخ ایران