ری باستان

سفال چشمه علی ری -هزاره پنجم پیش از میلاد

Pottery of Cheshmme-Ali Fifth millenuim B. C.

Next>>