تصاویر از سلمان خوشقدم

سنگ نگاره تنگ سروك

 

سنگ نگاره تنگ سروك- مهرداد اول اشكانی و شاه الیمایی

بازسازی طرح سنگ نگاره های تنگ سروك

 

سنگ نگاره سوم

 

سنگ نگاره اول

 

سنگ نگاره پنجم

 

سنگ نگاره چهارم