اشكانيان
 
نقشه هایی از دوران اشكانيان
 


نقشه حكومت اشكانيان و شهرهای مهم دوران آنها


نقشه ای كه اراتوستنوس در سال 194 پ م تهیه كرده است


نقشه ای كه اراتوستنوس در سال 220 پ م تهیه كرده است


نقشه ای كه پسیدونوس در سال 150 تا 130 پ م تهیه كرده است


نقشه ای كه استرابو در سال 18 میلادی در كتاب خود چاپ كرده است


نقشه ای كه ملا پمپونیس در سال 40 میلادی تهیه كرده است


نقشه ای كه پتروس برتوییس در سال 1628 براساس نقشه ملا تهیه كرده است


نقشه جهان كه دیونیسوس در سال 124 میلادی تهیه كرده استنقشه ای كه ترراروم در سال 20 میلادی تهیه كرده استنقشه ای كه جان اسكاتوس در سال 1505 تهیه كرده است

اشكانيان