هخامنشیان

خشیارشا - پایه ستون

 

XPj

  1. adam \ Xayârâ \ X \ vazraka \ X \ Xyânâm
  2. \ X \ DHyûnâm \ X \ ahyâyâ \ bûmiyâ
  3. \ Dârayavahau \ Xyahyâ \ puça \ Haxâmaniiya
  4. \ thâtiy \ Xayârâ \ X \ imam \ taçaram \ adam \ akunavam

 

پنج عدد از این پایه ستونها در حرمسرا در اتاق ملکه پیدا شده است
 

من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه این زمین پسر داریوش یک هخامنشی. شاه خشیارشا گوید من این کاخ را ساختم

 
اطلس تاریخ ایران