هخامنشیان
داریوش اول- سنگ وزنه کشف شده از خزانه تخت جمشید
در زمان داریوش از معیار عرش برای وزن کشی استفاده می شد. یک عرش برابر 83.30 گرم است یعنی برابر 1/6 مینا که در بابل استفاده می شد. عرش به واحد کوچکتری به نام شکل تقسیم می شود که 8.33 گرم است . قطعه طلا به نام داریک یا داریکس وزن یک شکل داشت. خلوص این طلا معمولا 98% یا حتی 00% بود

DWc

  1. 120 karayâ
  2. adam \ Dârayavau \ x
  3. âyathiya \ vazraka \ x
  4. âyathiya \: xâyath
  5. iyânâm \ xâyath
  6. iya \ dahyûnâm \ x
  7. âyathiya \ ahyây
  8. â \ bûmiyâ \ Vit
  9. âspahyâ \ puça \ Hax
  10. âmaniiya

 

داریوش اول- سنگ وزنه کشف شده از خزانه تخت جمشید
 

120 عرش

منم داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه زمین پسر هیشتاسپ یک هخامنشی

 
اطلس تاریخ ایران