هخامنشيان

داریوش دوم -پایه ستون شوش

D2Sb

 

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه در این زمین پسر اردشیر شاه یک هخامنشی.داریوش شاه گوید این کاخ را اردشیر شاه که پدر من بود قبلا بنا کرد.این کاخ را به خواست اهورامزدا بعد از او من به پایان رساندم

 
???? ???? ????