هخامنشيان
کتیبه کورش
 

 
 
  1. adam \ kuruš \ xšâya-
    thiya \ haxâmanišiya

 
 

کورش شاه بزرگ یک هخامنشی - خط دوم و سوم همین نوشته است ولی به ایلامی و با

 
اطلس تاريخ ايران