هخامنشيان

اردشیر دوم - تکه سنگ

 

A2Sc

 1. adam \ Artaxšaçâ \ XŠ \ 
 2. Dârayavaušahyâ \ XŠhyâ \ puça \ 
 3. Dârayavaušahyâ \ Artaxšaçâhyâ \ XŠhyâ \ puça \ 
 4. Artaxšaçâhyâ \ Xšayârcahyâ \ XŠhyâ \ puça \ 
 5. Xšayârcahyâ \ ] Dârayavaušahyâ \ XŠhyâ \ puça \
 6. Dârayavaušahyâ \ Vištâspahyâ \ puça
 7. \ Haxâmanišiya \ thâtiy \ Artaxšaçâ \
 8. xšâyathiya \ vazraka \ xšâyathiya \ x
 9. šâyathiyanâm \ xšâyathiya \ dahyûn
 10. âm \ xšâyathiya \ ahyâyâ \ bûmiyâ \ i
 11. mâm \ hadiš \ utâ \ imâm \ usta
 12. canâm \ tya \ athagainâm \ ta [ damaged ]
 13. [ damaged ] \ Auramazdâ \
 14. [ damaged ]
 

منم اردشیر پسر داریوش شاه داریوش پسر اردشیر شاه اردشیر پسر خشیارشاشاه خشیارشا پسر داریوش شاه داریوش پسر هیشتاسپ یک هخامنشی

اردشیر شاه بزرگ شاه شاهانشاه کشورها شاه همه زمین گوید این کاخ و این پلکان را ....من ساختم.باشد اهورامزدا

 
اطلس تاريخ ايران