مادها

گوردخمه فخریكا

گوردخمه مادی فخریكا در نزدیكی شهر مهاباد قرار دارد و در دل صخره ای كنده شده است. ورودی آن با دو ستون گرد تزیین شده است و درون مقبره سكوهایی برای گذاشتن نذورات و تعدادی قبر موجود است.بنای آنرا به فرآتیس پدر دیاكو شاه ماد نسبت میدهند .اضلاع داخل دخمه كاملا سنگی هستند و با دقت بالایی زوایای قائمه دارند. ساكنان این محل دخمه مزبور را محل زندگی فرهاد كوه كن میدانند . یك سالن به اندازه ایوان این دخمه درون مقبره قرار دارد كه با دو پله از ایوان جدا شده است. درون اتاق اصلی گور دخمه سه قبر قرار دارد . قبر وسط موازی ایوان و دو قبر كناری عمود بر ایوان كنده شده است. هر یك از این سه قبر پنجاه سانتیمتر از سطح مقبره پایین تر هستند

 

تصویر از سایت دفتر فنی حفاظت و مرمت سازمان میراث فرهنگی

اطلس تاریخ ایران

تصویر از سایت میراث فرهنگی