ماد
گوردخمه دیره
 

گور دخمه ای در بین راه سر پل ذهاب به دیره قرار دارد و به نام گور دخمه دیره معروف است. این گور به دوره مادها تعلق دارد


 
تصاویر - سایت میراث فرهنگی
اطلس تاریخ ایران