-

اطلس تاريخي ايران پيش از اسلام

تقسيم بندي جغرافيايي

اطلس تاريخ ايران

قبرستان کشیگ-هزاره سوم پ م
كركوي زابل- آتشكده

كلاه فرنگي - بناي ساساني شوشتر
كلم ايلام-آتشكده
كلي شين -كتيبه اورارتويي
كمربند-غار پيش از تاريخ
كنار سياه - فيروز آبادآتشكده

كنگاور-معبد آناهيتا

کنگلو نیایشگاه میترا
كورانگون -نقش برجسته ايلامي
كوسان بهشهر-آتشكده
كوشك اردشير بزپر
كول فرح ايذه - نقش برجسته ايلامي
كوه خواجه درياچه هامون
كوهدشت لرستان-پيش ازتاريخ
كهنه قلعه مشگين شهر-ساساني
گرمی-منطقه باستانی اشكانی
گره كازرون- آتشكده
گنجینه جیحون
قلعه گل خندان بومهن
گل سرخدان كهگيلويه-آتشكده
گل گل ملكشاهي-سنگ نگاره آشوري
گلي بر مزاري-كتيبه قبر
گناباد- آتشكده

گنج دره- تپه پيش از تاريخ
گنج نامه همدان-هخامنشي

گوتيان-قوم باستاني

گودين تپه-پيش از تاريخ
گوران- تپه پيش از تاريخ
گوردخمه اسحاق وند-هخامنشي
گوردخمه برناج - مادي
گور دخمه داوود دختر - مادي
گور دخمه روانسر
گوردخمه دربند صحنه - مادي
گور دخمه دكان داوود-هخامنشي
گور دخمه ديره - مادي،هخامنشي
گوردخمه سرخده - مادي هخامنشي
گور دخمه كورخ كیچ
گور دخمه فخريكا - مادي
گوردخمه قيز قاپان-مادي
گوهرتپه-پيش از تاريخ
گوی تپه
هزاره سوم پ م
گيان- تپه پيش از تاريخ
گيلانكشه- آتشكده
لاخ مزار-سنگ نگاره ساساني
لامرد فيروز آباد - آتشكده
لامرد - آتشگاه
لائوديسه نهاوند - معبد
لوحهاي گلي تخت
جمشيد-هخامنشي

لولوبيان-قوم باستاني

ليدوما-شهر هخامنشي
ماربين اصفهان- آتشكده
مارليك-تپه باستاني
مانايي ها- قوم باستاني
محمودآباد-كتيبه اورارتويي
مردوك آپال ايدين-سنگ نوشته كاسيها
مرند-آتشكده
مسجد سليمان - صفه تاريخي

مشتان-كتيبه قبر
مشگين شهر-سنگ نگاره ساساني
معبد مهر- مراغه
منارسكوت زاهدان

منشور كورش- هخامنشي
موشكان سرابله -آتشكده

موشكي- تپه پيش از تاريخ
موشه لان تپه-پيش از تاريخ
مهراردشير اردستان-آتشكده
معبد انتوم اوروك
ميتاني ها- قوم باستاني
ميدانك-كتيبه قبر ساساني
مير مظفر سبزوار- آتشكده
ميمه دهلران - آتشكده

نادرتپه اصلاندوز
نجف آباد -آتشكده
نسا-شهر اشكاني
نشت بان - كتيبه اورارتويي
نطنز-آتشكده
نقش برجسته شهسوار ايذه
نقش رجب - سنگ نگاره ساساني
نقش رستم -محوطه تاريخي هخامنشي
نوشيجان - تپه باستاني مادي
نورآباد-تپه پیش از تاریخ
نويس ساوه-آتشكده
نياسر كاشان- آتشكده
نير اعظم-آتشكده
نيشابور-آتشكده
وان- قلعه اورارتويي
ورواسي -پناهگاه سنگي پيش از تاريخ
ولیران دماوند
ویند كلخوران-دخمه پیش از تاریخ
ورهام يزد-آتشكده

ویگل آران و بیدگل -آتشکدهدگل
هفت تپه -ايلامي
هترا-معبد الحضر
هفتوان - هزاره دوم پ م
هگمتانه - محوطه مادي هخامنشي
هوتو-غار پيش از تاريخ
هفتوان - تپه تاريخي
هورين شيخان- سنگ نگاره
ياريم تپه - پيش از تاريخ
غار یافته-پارینه سنگی
يانيك تپه - پيش از تاريخ
شهريري-پيش از تاريخ
يحيي- تپه پيش از تاريخ
مقبره یو هوانگ


حاجي فيروز - تپه پيش از تاريخ

حسنلو-تپه تاريخي

حمام سنگی گیوی
حسين آباد-كتيبه قبر

خارك-گور معبد
تپه خالصه

حصار - تپه پيش از تاريخ خرم دشت كاشان-آتشكده
خوربس قشم-پرستشگاه ميترا
خورهه محلات-معبد
خونگ اژدر-نقش برجسته ايلامي و اشكاني
خونگ كمال وند ايذه-نقش برجسته اشكاني

خونگ يار علي- نقش برجسته اشكاني
خيرآبادكهگيلويه-آتشكده
چشمه علي ري -پيش ازتاريخ
دارابگرد-نقش برجسته ساساني

دارابگرد - شهر ساساني
داش تپه -كتيبه اورارتويي
دالما تپه-پيش از تاريخ
غار دربند گیلان
دختر گبر-كتيبه ساساني
دخمه اورارتويي - ماكو
درمهريزد-آتشكده
دره شهر - آتشكده

دستوا-شهر اشكاني
دور اونتش- شهر ايلامي
دورا اورپوس
دهانه غلامان- شهر هخامنشي
ديوار گرگان - ساساني
دینخواه -
هزاره سوم پ م
رازليق-كتيبه اورارتويي
راه شاهي-هخامنشي
روسا-كتيبه اورارتويي
معدن مس زاغ دره صوغان
زاغه - تپه پيش از تاريخ
زروان اردشير رستاق-آتشكده
قبرستان های دریاچه زریوار
زندان سليمان
زيويه - تپه مادي
سان رستم-گوردخمه
سراب- تپه پيش از تاريخ
سراب بهرام-سنگ نگاره ساساني
سرخدم لكي لرستان

سرده-آتشكده
سر مشهد-سنگ نگاره ساساني
سروستان - ساساني
سقندل- كتيبه اورارتويي
سگزآباد -
هزاره دوم پ م

سلاسل- قلعه تاريخي

سلماس-سنگ نگاره ساساني
سمنان- آتشكده
سهولان - غار آبي تاريخي
سه گابي-تپه پيش از تاريخ
سياهگل ايوان - آتشكده

سيروان-آتشكده
سيلك -تپه پيش از تاريخ
شادروان -پل ساساني
شورابه - تپه پيش از تاريخ
شوش -تپه پيش از تاريخ

شوشتر-آبشار
شوفات تبريز-آتشكده

شيوند-سنگ نگاره اشكاني
شهداد -
هزاره چهارم پ م
شهر دقيانوس-پيش از تاريخ
شهر سوخته-شهر پيش از تاريخ
شيان كرمانشاه - آتشكده
شير سنگي ايذه
شيشه-كتيبه اورارتويي
صبح-آتشكده
صميكان شيراز - آتشكده

طلاتپه افغانستان-گنجینه باکتریا
عبدالحسين-تپه پيش از تاريخ
علي كش- تپه پيش از تاريخ
غار خر - پيش از تاريخ
غار شاپور- بيشاپور
غار علي تپه -پيش از تاريخ
غار كونجي خرم آباد-پيش از تاريخ
فراش بند - آتشكده
فرنبغ-آتشكده
فهليان-نقش برجسته ايلامي
فيروزآباد-كاخ اردشيربابكان
فيروزآباد-شهرگور
فيروزآباد- قلعه دختر
فيروزآباد-سنگ نگاره ساساني
فيروزآباد-آتشكده
قجر-آتشكده
قره تپه- پيش از تاريخ
قصران-آتشكده
قلات گاه -كتيبه اورارتويي
قلايچي بوكان- اثر مانايي
قلعه ايرج - ساساني
قلعه بابك - ساساني
قلعه یزدگرد-ساسانی اشکانی
قلعه سام -آتشكده
قلعه ضحاك هشترود- اشكاني
قلعه کش دابوشت
قلی درویش

قلعه گبری ری
قمپ فسا-آتشكده
قنقير مهران - آتشكده
قيروكارزين- سنگ نگاره اشكاني
كازرون - آتشكده
كاخ نیپور
كاخ سلوكیه
كاخ اشكانی آشور
كاسيان-قوم باستاني
دخمه های کافرکلی
كال چنگال- سنگ نگاره اشكاني
كانال سوئز - هخامنشي
کتیبه آرامی بوکان
كردلر تپه -پيش از تاريخ

كرفتو - غار تاريخي
كلاردشت- پیش از تاریخ

كرمان-آتشكده

كردلر تپه
هزاره سوم پ م

آتشكو-آتشكده
آذرجو داراب - آتشكده
آذرخش داراب-مسجدسنگي-آتشكده
آذرگشنسب- آتشكده
آذرنوش-آتشكده
غار آرنی-پیش از تاریخ
آريارمنه - لوح طلاي هخامنشي
آشور- دولت باستاني

آغميون سراب- آتشكده
آق تپه-پيش از تاريخ
آماردها-قوم باستاني

آنو-تپه پيش از تاريخ
آنوباني‌ني-نقش برجسته
آوه-تپه باستانی
آی خانوم افغانستان-سلوکی-اشکانی
ابليس- تپه پيش از تاريخ

اپساي دبير-كتيبهساساني
ارشام - لوح طلاي هخامنشي
ارجان - گنجينه ايلامي
ارمنستان-آتشكدهساساني
ازبكي-تپه پيش از تاريخ
استخر-معبد آناهيتا
استخر-شهر هخامنشی
استخر-استودانهاي ساساني
استر همدان- مقبره

استودانهاي ري -پيش ازاسلام
اشکفت قد برمشور
- پارینه سنگی
اشکفت گاوی
- پارینه سنگی
اشكفت سلمان ايذه - نقش برجسته ايلامي

الزين طارم-آتشكده
اندركش- مادها شهر مادي
اورارتو-دولت باستاني
ایذه-شهر کتیبه ها
ايوان قدمگاه - هخامنشي
باباجان- تپه مادی
بابا عباس خرم آباد-پرستشگاه مهر
بابل - دولت باستاني

باجول-سنگ نگاره اشكاني
بارنوا-آتشكده
بازه هور تربت حيدريه-آتشكده
باكو-آتشكده
باكون- تپه پيش از تاريخ
بام فرهاد- شهر اورارتويي-مادي
بان قلعه قصر شيرين - ساساني
بردنشانده-معبد هخامنشي
برزو اراك-آتشكده
برزين مهر سبزوار- آتشكده

برمي ديلك- سنگ نگاره ساساني
بسطام- قلعه اورارتويي
بگرام افغانستان-همدوره اشکانی
بنديان درگز-آتشكده
بنچاق اورامانات
بولاغي-كتيبه اورارتويي
بولاغي-بناهای هخامنشی
تپه بولحیه
بويني يوغون-قلعه مانايي
بيستون-مجسمه هركول-سلوكي
بيستون-نيايشگاه مادي- مادي
بيستون-آثار پيش از تاريخ
بيستون- سنگ نگاره اشكاني
بيستون-آثار ساساني
بيستون-آثار هخامنشي
بيستون-غارهاي پيش از تاريخ
بيشاپور- شهر ساساني
بيشاپور - سنگ نگاره هايساساني
بيشاپور-كتيبه هاي قبر ساساني
پاتپه-گونسپان
پاسارگاد - هخامنشي
غار پاسنگر-پارینه سنگی
گنجینه پازیریک
پالمیرا
پبده خوزستان-غار پيش از تاريخ
پشت قلعه آبدانان
پريشان-كتيبه قبر
پل دختر - ساساني
پل خسرو-ساساني
پل گاوميشان -ساساني
پيرچم طارم-آتشكده
پير همداني آب بر-آتشكده

پيزدلي تپه-پيش از تاريخ
تاق بستان - ساساني
تاق گرا - اشكاني ساساني
تپوريان - قوم باستاني

تپه سبز -پيش از تاريخ
تپه ملیان -ایلامی
تپه ميل -آتشكده ري

تپه قبرستان قزوین پیش از تاریخ

تخت بلقيس-ساساني
تخت جمشيد-شاهكار هخامنشي
تخت سليمان -مجموعه ساساني
تخت رستم شهريار

ترشيز-آتشكده
تشوير طارم عليا-آتشكده
تل اسپيد-كتيبه ساساني
تل جري-تپه پيش از تاريخ
تل قزیر-پیش از تاریخ

غار تمتمه-پارینه سنگی میانی
تمر-آتشكده

تنگ خشك سيوند-كتيبه ساساني
تنگ براق-كتيبهساساني (حاجی آباد)
تنگ سروك-سنگ نگاره اشكاني
تنگي ور-نقش برجسته آشوري
تورنگ تپه - پيش از تاريخ
تولايي تپه - پيش از تاريخ
تيسفون - اشكاني ساساني
جاويدان مسجد سليمان-آتشكده
جعفرآباد-تپه پيش از تاريخ
جبليه كرمان - گنبد ساساني
جليل آباد-جام نقره ايلامي
جوان قلعه-كتيبه اورارتويي
چاكسر آمل- آتشكده
چشمه سار-قبرستان اشكاني
چغابنوت-پيش از تاريخ
چغازنبيل-زيگورات
چغاميش-پيش از تاريخ
چهارقاپي قصرشيرين-آتشكده