تصویر:

The times archaeology of the world

نمودار

 

 

 

 

 

 

کوزه ای از اوروک با طرح هایی مذهبی که در آن افراد بدون لباس هستند و برای inanna خدای باروری هدایایی می برند. 3000 پیش از میلاد

 
اطلس تاريخ ايران