تصویر:

The times archaeology of the world

نمودار

 

 

 

 

 

<<تصویر قبلی

اسکلت زن متعلق به 3.4 میلیون سال پیش – کشف شده در اتیوپی- این انسان به خوبی می توانست روی دو پا راه رود.

 
اطلس تاريخ ايران