تصویر:

The times archaeology of the world

نمودار

 

 

 

 

 

 
بازسازی نقاشی های دیواری 14000 ساله غار آلتامیرا در اسپانیا شامل گاو، اسب، گراز و گوزن-
 
اطلس تاريخ ايران