تصویر:

The times archaeology of the world

 

تصویر غار از شادی گنجی

نمودار

 

 

 

 

 

 
تدفین در غار شنیدار
 
اطلس تاريخ ايران