تصویر:

The times archaeology of the world

نمودار

 

 

 

 

 

 
یکی از اولین سفالهای شناخته شده جهان در ژاپن
 
اطلس تاريخ ايران