ایلامیان  

 

لوح گلی ایلامی میخی- تپه ملیان- موزه ملی ایران