ایلامیان  

 

لوح گلی ایلامی – شوش- موزه ملی ایران