ایلامیان

 

چغازنبیل

نوشته های ایلامی بر روی آجرها - حدود 5000 آجر مكتوب در چغازنبیل موجود است

<< Previous
Next >>
اطلس تاریخ ایران