< آتشكده باكو  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده باكو

 

این آتشكده در روستای سوراخانی در 15 كیلومتری باكو قرار دارد و در قرن چهارم پیش از میلاد ساخته شده است. باكو در زمان قاجار از ایران جدا شد و قبل از آن در خاك كشور ایران قرار داشت. با ورود اعراب به ایران این آتشكده تخریب شد . پس از قرنها دوباره زرتشتیان بازرگان هندی در این محل آتشكده را دایر كردندو ساختمان فعلی آتشكده در سال 1713 ساخته شده است. این معبد یك سالن مقدس مركزی و 26 اتاق به عنوان مهمانخانه دارد. آتش درون محراب، یك گودال و چهار ستون آتشكده فروزان است و سوخت آن گاز طبیعی است كه لوله های گاز آن قابل رویت است. در گذشته نیز از همین تكنیك برای روشن نگه داشتن آتشكده استفاده میكردند

تصاویر

 

 
اطلس تاریخ ایران