< آتشكده گره  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده گره یا جره

 

چهار تاقی بزرگی در بیرون روستای بالاده كازرون قرار دارد كه از سنگ و ملات گچ ساخته شده است.ارتفاع آن چهارده متر است و گنبد آن به حالت نیمه خراب در آمده است.این آتشكده یكی از پنج آتشكده ای است كه مهرنرسی وزیر بهرام پنجم در بین كازرون تا فراشبند بنا كرده است

 

 

 

 


منبع :سایت خبری میراث فرهنگی

اطلس تاریخ ایران